ÚVOD

O PROJEKTE

AKTUALITY

CIEĽOVÉ SKUPINY

 PARTNERI

KOORDINAČNÉ STRETNUTIA

FOTOGALÉRIA

LINKY

POSTAVILI SME MOSTY...

VYHODNOTENIE

V MÉDIACH...

 

AKTIVITY PROJEKTU

OBLOHA V MOJOM FOTOAPARÁTE  

MOJE PRVÉ POZOROVANIE

VYMYSLEL SOM SÚHVEZDIE

1. LETNÝ TÁBOR

2. LETNÝ TÁBOR

3. LETNÝ TÁBOR

EXKURZIA POĽSKEJ MLÁDEŽE

EXKURZIA SLOVENSKEJ MLÁDEŽE  

 

O projekte

Názov projektu: Postavíme mosty z hviezd

Trvanie projektu: 14 mesiacov (19.január 2006 – 19.marec 2007)

Východiská projektu:

Našim prvoradým poslaním a záujmom bude podporovať záujem osobnosti dieťaťa a mladého človeka o astronómiu a príbuzné prírodné vedy. Realizácia nášho projektu bude uskutočňovaná prostredníctvom podpory kvalitných a zaujímavých programov, ktoré budú citlivo pripravovať koordinátori a lektori projektu. Výber lektorov bude veľmi prísne orientovaný na ich organizačné a pedagogické schopnosti, dlhoročné skúsenosti nielen v práci s mládežou, ale aj v oblasti odbornej činnosti v astronómii.

Veľmi prínosným prvkom tohto projektu bude spolupráca so zahraničným partnerom z Poľskej republiky. Je veľmi pravdepodobné, že táto spolupráca prinesie príliv nových skúseností zo strany poľských partnerov. Na strane druhej má konečný prijímateľ možnosť rozšíriť svoju pôsobnosť z regionálnej na medzinárodnú. K týmto novým métam je možné dospieť len na základe vzájomnej a obojstrannej ochoty spolupracovať.

V rámci plnenia úloh tohto projektu preto bude potrebné zabezpečiť preklad niekoľkých populárne – náučných programov v planetáriu, v rámci edičnej činnosti vydať niekoľko metodických materiálov aj v poľskom jazyku, čím by sme zminimalizovali jazykovú bariéru a zatraktívnili našu ponuku pre poľského partnera.

Práca s mládežou je neodmysliteľnou súčasťou nášho pôsobenia na širokú verejnosť, nakoľko mládež tvorí väčšinu návštevníkov týchto organizácií. Mladej generácii venujeme zvláštnu pozornosť aj v aktívne fungujúcich astronomických krúžkoch. Z toho vyplynula potreba rozšíriť a skvalitniť aktivity, ktoré umožňujú plnohodnotný rozvoj osobnosti mladých ľudí, ich kreativitu a tiež podporujú aktívne trávenie voľného času.


Lokalizácia projektu .

Do projektu sú zapojení konečný prijímateľ – Hvezdáreň a planetárium Prešov, domáci partner – Vihorlatská hvezdáreň v Humennom a zahraničný partner – Beskidzki Klub Astronomiczny „POLARIS“, Sopotnia Wielka.

Konečný prijímateľ aj partneri spĺňajú podmienky oprávnenosti vstúpiť do projektu, nakoľko sa nachádzajú v regiónoch NUTS III. Zo Slovenskej republiky teda ide o Prešovský kraj (konečný prijímateľ a domáci partner) a z Poľskej republiky je to subregión bielsko-bialski (zahraničný partner).

Vďaka poľskému partnerovi je možné rozšíriť našu pôsobnosť z doterajšej regionálnej na medzinárodnú Projekt je prvým krokom k veľmi perspektívnym možnostiam rozvíjať v budúcnosti živú spoluprácu s Poľskom.

Slovenským partnerom je Vihorlatská hvezdáreň v Humennom. Táto organizácia patrí svojím personálnym obsadením medzi hvezdárne, ktoré nepretržite od svojho vzniku pracujú nielen v oblasti odbornej činnosti, ale intenzívne a cieľavedomo sa venujú aj mládeži.