ÚVOD

O PROJEKTE

AKTUALITY

CIEĽOVÉ SKUPINY

 PARTNERI

KOORDINAČNÉ STRETNUTIA

FOTOGALÉRIA

LINKY

POSTAVILI SME MOSTY...

VYHODNOTENIE

V MÉDIACH...

 

AKTIVITY PROJEKTU

OBLOHA V MOJOM FOTOAPARÁTE  

MOJE PRVÉ POZOROVANIE

VYMYSLEL SOM SÚHVEZDIE

1. LETNÝ TÁBOR

2. LETNÝ TÁBOR

3. LETNÝ TÁBOR

EXKURZIA POĽSKEJ MLÁDEŽE

EXKURZIA SLOVENSKEJ MLÁDEŽE  

1. koordinačné stretnutie 11.2.2006

 
Dňa 11.2.2006 sa vo Hvezdárni a planetáriu v Prešove konalo prvé koordinačné stretnutie projektu „Postavíme mosty z hviezd“.

Zúčastnili sa ho všetci partneri projektu
za Hvezdáreň a planetárium v Prešove p. PaedDr. Juraj Humeňanský, Mgr. Valéria Kalatovičová a Renáta Kolivošková, za Beskidzki Klub Astronomiczny „POLARIS“ p. Piotr Nawalkowski a Martin Jonak, za Vihorlatskú hvezdáreň v Humennom p. RNDr. Igor Kudzej, CSc.

V prvom rade bolo potrebné zrekapitulovať harmonogram aktivít celého projektu, ujasniť si pozície a podiel činností jednotlivých partnerov na projekte, ich účasť na aktivitách a pod. Hlavnou témou tohto pracovného stretnutia bolo odsúhlasiť navrhované termíny prvých troch aktivít, ktoré sa budú konať v HaP v Prešove, postupne v mesiacoch február, marec, apríl a tiež dohodnúť pevné termíny letných táborov na Kolonickom sedle a v Poľsku.

Myslím, že cieľovým skupinám ostáva len tešiť sa na účasť v projekte, ktorý im prinesie množstvo nových vedomostí, praktických skúseností a vzájomné oboznámenie sa s regiónmi partnerov projektu.

   

   

2. koordinačné stretnutie 29.4.2006


Dňa 29.4.2006 sa vo Hvezdárni a planetáriu konalo druhé koordinačné stretnutie projektu „Postavíme mosty z hviezd“.

Zúčastnili sa ho všetci partneri projektu za Hvezdáreň a planetárium v Prešove p. PaedDr. Juraj Humeňanský, Renáta Kolivošková a Mgr. Valéria Kalatovičová za Beskidzki Klub Astronomiczny „POLARIS“ p. Piotr Nawalkowski, za Vihorlatskú hvezdáreň v Humennom p. RNDr. Igor Kudzej, CSc.

Cieľom tohto stretnutia bolo predovšetkým zhodnotenie prvej etapy projektu v rámci, ktorej sa uskutočnili 3. aktivity pre mládež všetkých vekových kategórií, ktoré sú zahrnuté v projekte. Tieto aktivity sú pravidelne aktualizované na web stránke projektu.

Tiež bol dohodnutý termín ďalšieho koordinačného stretnutia, ktoré sa uskutoční v Poľsku v Sopotni Wielkej. Dôležitým bodom tohto stretnutia bolo prerokovanie návrhu harmonogramu prednášok a aktivít na letné tábory.
 

. .

3. Koordinačné stretnutie 16. - 17. mája 2006

V dňoch 16.5.-17.5.2006 sa uskutočnilo koordinačné stretnutie konečného prijímateľa a partnerov projektu tentokrát na území poľského partnera v Sopotnii Wielkej. Cieľom tohto stretnutia bolo oboznámenie sa s činnosťou poľského partnera Beskidzkeho klubu astronomiczneho POLARIS. Pán Piotr Nawalkowski – asistent projektového manažéra oboznámil zástupcov HaP Prešov a Vihorlatskej hvezdárne v Humennom s navrhovaným programom letného astronomického tábora pre 3. kategóriu, ktorý sa uskutoční v Sopotni Wielkej, predviedol priestory klubu a možnosti poznávania regiónu. Súčasťou stretnutia bola aj návšteva mesta Zywiec, kde sme sa oboznámili s činnosťou firmy na výrobu ďalekohľadov bratov Uniwersal.

....

.. ..

4. Koordinačné stretnutie 30. mája 2006

Koordinačné stretnutie sa konalo v priestoroch Astronomického observatória na Kolonickom sedle. Na tomto stretnutí nás privítal p. RNDr. Igor Kudzej, CSc. riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne v Humennom, ktorá je domácim partnerom projektu. Toto stretnutie sa uskutočnilo na vysunutom pracovisko Vihorlatskej hvezdárne, na Kolonickom sedle, nakoľko tu budú realizované dva letné astronomické tábory v rámci projektu.
Stretnutia sa zúčastnili Renáta Kolivošková – manažérka projektu, RNDr. Igor Kudzej, CSc.- koordinátor domáceho partnera, Piotr Nawalkowski – koordinátor zahraničného partnera. Cieľom stretnutia bolo dohodnúť program 1. a 3. letného astronomického tábora, ktoré sa budú konať v priestoroch astronomického observatória a prezrieť si rekreačné zariadenie, ktoré bude slúžiť na ubytovanie účastníkov.

 

5. koordinačné stretnutie 27.10.2006

Októbrové koordinačné stretnutie možno zaradiť k pracovným stretnutiam, ktoré mali za úlohu vyhodnotiť už uskutočnené aktivity. Keďže leto sa nieslo v znamení letných táborov, tieto boli na pracovnom stretnutí analyzované koordinátormi projektu. Pán Kudzej (koordinátor domáceho partnera) a p. Nawalkowski (koordinátor poľského partnera) vyjadrili spokojnosť s uskutočnenými tábormi a zároveň tlmočili poďakovanie účastníkov táborov. Pani Kolivošková (manažér projektu) informovala prítomných o stretnutia účastníkov projektu, ktoré si začali sami realizovať – pozorovania meteorických rojov Orioníd, Leoníd a pod. Pani Kalatovičovou (administrátor projektu) bol analyzovaný doterajší priebeh projektu z finančného hľadiska.

 

 

6. koordinačné stretnutie 16.11.2006

Na tomto koordinačnom stretnutí boli navrhnuté a prijaté termíny nových aktivít projektu – exkurzie poľskej skupiny na Slovensko a exkurzie slovenskej skupiny do Poľska. Tieto aktivity sa budú konať v mesiacoch december 2006 a január 2007 a ich cieľ bude edukačný a tiež poznávanie regiónu. Zároveň bol vypracovaný program aktivít na základe návrhov koordinačného týmu.

. .

. .