ÚVOD

O PROJEKTE

AKTUALITY

CIEĽOVÉ SKUPINY

 PARTNERI

KOORDINAČNÉ STRETNUTIA

FOTOGALÉRIA

LINKY

POSTAVILI SME MOSTY...

 

AKTIVITY PROJEKTU

OBLOHA V MOJOM FOTOAPARÁTE  

MOJE PRVÉ POZOROVANIE

VYMYSLEL SOM SÚHVEZDIE

1. LETNÝ TÁBOR

2. LETNÝ TÁBOR

3. LETNÝ TÁBOR

EXKURZIA POĽSKEJ MLÁDEŽE

EXKURZIA SLOVENSKEJ MLÁDEŽE  

Partneri projektu:

Konečný prijímateľ a realizátor projektu:

Hvezdáreň a planetárium Prešov
Adresa: Dilongova 17, 08001 Prešov
Telefón: 051/7722065, 7733218
web stránka:
www.astropresov.sk
e-mail: hap @ astropresov.sk
Manažér (autor) projektu: Renáta Kolivošková
Koordinátor konečného žiadateľa: PaedDr. Juraj Humeňanský

Hvezdáreň a planetárium (HaP) v Prešove je najstaršou hvezdárňou na Slovensku. Pod názvom Ľudová hvezdáreň v Prešove bola otvorená 28. októbra 1948. Jej odborný program v tom čase bol zameraný na pozorovanie slnečnej fotosféry, umelých družíc a popularizáciu astronómie.
4. októbra 1984 bolo otvorené planetárium a budova metodickej prevádzky Hvezdárne a planetária v Prešove. V súčasnosti sa organizácia venuje popularizácii astronómie a príbuzných vedných odborov. Jej činnosť je adresovaná žiakom a pedagógom všetkých stupňov škôl, deťom predškolského veku a rôznym záujmovým skupinám a jednotlivcom z radov širokej verejnosti. Odborný program sa zameriava na pozorovanie slnečnej fotosféry.

Obserwatorium Astronomiczne i Planetarium, Slowacja .

Obserwatorium Astronomiczne i Planetarium (HaP) w Preszowie jest najstarszym obserwatorium na Słowacji. Pod nazwą Ludowe Obserwatorium Astronomiczne w Preszowie zostało otwarte 28 października 1948 roku. Jego program był w tym czasie ukierunkowany na obserwacje fotosfery Słońca, sztucznych satelitów Ziemi, oraz popularyzację astronomii.
4 października 1984 roku otwarte zostało Planetarium oraz opracowano metodykę użytkowania obserwatorium astronomicznego i planetarium w Preszowie. Współcześnie program jest ukierunkowany na popularyzację astronomii oraz pokrewnych dyscyplin naukowych. Działalność jest adresowana do uczniów i pedagogów wszystkich szczebli szkół, dzieci w wieku przedszkolnym, różnych kół zainteresowań oraz jednostek szerszego ogółu. Program naukowy ukierunkowany jest na obserwację fotosfery Słońca.

 

Domáci partner:

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
Adresa: Mierová 4, 06601 Humenné
Telefón: 057/7752179
web stránka: www.astrokolonica.sk
e-mail: vihorlatobs1 @ stonline.sk
Koordinátor domáceho partnera: RNDr.Igor Kudzej, CSc.

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom bola založená v roku 1952 a je druhou najstaršou hvezdárňou na Slovensku. Pre návštevníkov mesta ponúka prednášky spojené s teleskopickým pozorovaním hviezdnych objektov. Vysunutým pracoviskom hvezdárne je Astronomické observatórium na Kolonickom sedle s vynikajúcimi pozorovacími podmienkami. Jeho dominantou je najväčší ďalekohľad na Slovensku s priemerom zrkadla 1 meter.

Wihorladzkie Obserwatowium Astronomiczne w Humennom, Slowacja
Wihorladzkie Obserwatowium Astronomiczne w Hu-mennym zostało uruchomione w roku 1952 i pod względem długości działania jest drugim obser­watorium astronomicznym na Słowacji. Zwiedzającym mogą wysłuchać wykładów związane prowadzeniem obserwacji obiektów kosmicznych przez teleskop. Filia tego obserwatorium znajduje sie na Kolonickom sedle (Przełęcz Kolonicka), gdzie są doskonałe warunki do prowadzenia obserwacji. Obserwatorium to jest wyposażone w największy na Słowacji teleskop o średnicy zwierciadła 1 metr.Zahraničný partner:

Beskidzki klub astronomiczny „Polaris“
Adresa: 34-340 Jelesnia, Sopotnia Wielka č. 174
Telefón: 0-32785-32-79
web stránka: polaris.syscomp.pl
e-mail: polaris @ op.pl
Koordinátor zahraničného partnera: Piotr Nawalkowski

Beskidský astronomický klub „Polaris", bol založený v marci roku 1994 v Sopotni Wielkiej v Poľsku, v Sliezskom vojvodstve. Jeho činnosť je zameraná hlavne na propagáciu astronómie, pozorovania meteorov, Slnka a meteoslužbu. Začiatkom roku 2005 sa organizácia pretvorila na celopoľskú organizáciu všeobecného prospechu Združenie Polaris OPP.

Stowarzyszenie Polaris OPP, Sopotnia Wielka Polska .
Beskidzki Klub Astronomiczny „Polaris" został założony w marcu 1994 roku w Sopotni Wielkiej w Polsce, w województwie śląskim. Jego działalność dotyczy głównie promocji astronomii, obserwacji meteorów, Słońca i dyżurów meteorologicznych. Na początku roku 2005 organizacja ta przyjęła charakter ogólnopolskiego Stowarzyszenia Polaris OPP.